Školský systém v USA

Školský systém v USA

Školský systém v USA je v kompetencii jednotlivých štátov. Najväčšie rozdiely môžu byť hlavne vo financovaní. Momentálne sa školy financujú hlavne zo štátneho rozpočtu a o použití finančných prostriedkoch rozhoduje školská rada.

V USA existujú miestne školské obvody – Local School District, z ktorých každý má svoj vlastný školský výbor.

Materské a základné školy v USA

Nursery Schools (Materské školy): sú určené pre deti od 3. do 5. alebo 6. roku. V niektorých štátoch existuje povinnosť 1 rok pred Elementary school navštevovať práve nursery school. Často sa nachádzajú v spoločnej budove s Elementary school (základnou školou). V niektorých štátoch je pre nursery shool určený vzdelávací cieľ, poskytujú základy písania, čítania, počítania, v iných sa sledujú iba všeobecné výchovné ciele a v podstate žiadne vzdelávacie ciele. V súčasnosti navštevuje asi 90 % päťročných detí v USA nursery school. Za jej návštevu sa platí vysoký poplatok.

Elementary School (základná škola): má v jednotlivých štátoch aj v regiónoch rôznu dĺžku (4, 6, alebo 8 rokov). Aj názvy sa líšia (Elementary alebo Primary School). V hustejšie osídlených oblastiach a v mestských regiónoch sú 4-6 ročné, v redšie osídlených oblastiach 8 ročné Elementary schools. Väčšinu predmetov vyučuje jeden a to triedny učiteľ. Cieľom je sprostredkovať základné poznatky z vedných odborov a zabezpečovať osobnostný rozvoj žiakov. Elementary school je určená pre deti od 6 do 10 rokov alebo ako prvý až piaty ročník základnej školy na slovenských školách.

Zaujala Vás možnosť štúdia v zahraničí? Neváhajte nás kontaktovať!

ZÍSKAJ VIAC INFO

Stredné školy

High school (stredná škola) sa člení na:

a) Junior High School
b) Senior High School- končí 12. rokom

Na stredoškolskom štúdiu si žiak vyberá obtiažnosť predmetov, na akú stačia jeho schopnosti a má stanovený minimálny počet hodín na ich absolvovanie. V 11. roku (Junior Year) alebo v 12. roku (Senior Year) dochádzky, podstúpi väčšina detí tzv. SAT- skúšky. Sú to štandardizované testy pre celé USA, ktoré slúžia neskôr univerzitám ako podklad k prijímaciemu konaniu.

Po úspešnom ukončení absolvent obdrží záverečný diplom High School Diplom. Cieľom Senior High School je prehĺbiť poznatky a zručnosti získané v Elementary a High School a na tomto základe rozšíriť všeobecné vzdelanie a uplatniť pri tom špecializáciu a diferenciáciu. Diferenciácia sa v značnej miere uplatňuje podľa výkonu (ability grouping).
O zaradení do výkonnostnej skupiny rozhoduje výchovný poradca, ktorý svoj návrh konzultuje s rodičmi žiaka.

Učebný plán Senior High School sa člení na ponuky kurzov, z ktorých časť má povinný, alternatívny a fakultatívny charakter. Za úspešné dokončenie kurzu dostáva žiak Credit (kredit). Credity spolu so získanou známkou sa stávajú súčasťou komplexného hodnotenia.

Jednotlivé vysoké školy (College) vyžadujú Credit z príslušného teoretického kurzu. Z tohoto dôvodu voľba kurzov predurčuje ďalšie štúdium a životnú orientáciu absolventa Senior High School. Spoločným cieľom všetkých amerických štátov z tohto hľadiska je na tomto stupni vzdelávania dosiahnuť istú úroveň. Ide o podobné stanovenie predmetov zahrnutých v študijnom pláne. Školy, ktoré sú špecializované hlavne na prípravu študenta na vysokú školu, sú do istej miery podobné slovenským gymnáziám. Tie školy, ktoré pripravujú študenta do pracovného života sú verejné odborné školy, profesijné školy alebo umelecké školy. Aj na tomto stupni vzdelávania existujú okrem verejných škôl súkromné a tiež farské školy. Tie spravuje a financuje cirkev. Ďalším špecializovaným typom stredných škôl sú školy spravované armádou, ktoré si vychovávajú svojich vojakov.

Zaujala Vás možnosť štúdia v USA? Prečítajte si o tejto krajine viac!

ZÍSKAJ VIAC INFO

Univerzitné štúdium v USA

Colleges a Univerzity: po úspešnom ukončení High School sa môžu študenti hlásiť na verejné (štátne) Colleges a univerzity a na Community Colleges (vyššie odborné školy). Na prijatie sa vyžaduje vysoká úroveň vedomostí. Všetci študenti musia platiť školné, bez ohľadu na to, či je daná inštitúcia štátna, alebo súkromná. Štátne Colleges a univerzity sa nachádzajú v 50 štátoch. Existujú pritom stovky škôl v celých Spojených štátoch, ktoré ponúkajú bakalárske alebo 4-ročné, či viacročné vzdelávanie.
Vo väčšine prípadov majú “vnútroštátni” študenti pri prijímaní prednosť, no každá škola príjme študentov aj z iného štátu, pretože od nich získa vyššie poplatky za vzdelávanie. Na pokrytie nákladov spojených so štúdiom môžu študenti požiadať o grant, štátnu pôžičku alebo im je pridelené štipendium.

Community Colleges: sú vo všeobecnosti dvojročné a poskytujú certifikované odborné štúdium, nie však na úrovni univerzity. Zabezpečujú vyššie odborné vzdelanie. Sú určené hlavne pre študentov alebo obyvateľov obce, v ktorej sa škola nachádza. Ide o akademické programy špecializované na odbornú prípravu študenta, ako vzdelávacie kurzy dospelých zamerané na umenie a pod. Ukončením študent získa certifikát. Nie je to vysokoškolské štúdium ukončené diplomom. Mnohým študentom slúžia ako príprava na univerzitné štúdium. Tí, ktorých neprijali na univerzitu, alebo si nemôžu dovoliť školné, hlásia sa na tento druh školy, pretože školné je tu oveľa nižšie. Navyše umožňujú pomerne flexibilné vyučovanie, čo vyhovuje pracujúcim študentom, ktorí bývajú u rodičov, pracujú na polovičný alebo plný úväzok a školu navštevujú prevažne po večeroch alebo cez víkend. Takmer všetci uchádzači bývajú prijatí. Community College býva často jediná možnosť pre prisťahovalcov, ako sa naučiť angličtinu a zvýšiť si kvalifikáciu, potrebnú pre trh práce. Ponúkajú celý rad kvalitných kurzov z rôznych oblastí a špecializácií. Schopní lektori a profesori vyučujú v pomerne dobre vybavených triedach s adekvátnymi pomôckami.

Školský systém v USA

Pestrosť a variabilita systémov vyššieho vzdelávania je v Spojených štátoch obrovská. Od toho sa odvíjajú tiež stupne vzdelávania, ktoré je možné dosiahnuť. Delia sa do nasledujúcich kategórií:

associate degree – odpovedá zhruba titulu diplomovaný špecialista, udelovanému na vyšších odborných školách
bachelor’s degree – ekvivalent bakalárskeho titulu na SR
master’s degree – ekvivalent magisterského titulu na SR
doctorate (PhD) – ekvivalent tzv. veľkého doktorátu, predtým CSc.

Štúdium vedúce k dosiahnutiu “associate degree” alebo k titulu bakalára se nazývajú “undergraduate studies”, magisterské a doktorandské štúdia sú tzv. “graduate studies”.
V súčasnej dobe ponúkajú vysoké školy v USA viac ako 1000 hlavných študijných oborov.

Právo, medicína, veterinárna medicína, dentálna medicína a ošetrovateľstvo spadá do kategórie “Professional Programs”. Tieto programy majú špecifický priebeh a pre vstup do nich je obvyklým predpokladom absolvovanie bakalárskeho štúdia, väčšinou v akomkoľvek odbore. Študenti, ktorí tieto odbory začínajú študovať hneď po strednej škole, nie teda ako Američania až po bakalárskom štúdiu, možnosti štúdia týchto odborov na úrovni “First Professional Degree” nevyužívajú, pretože tento prvý stupeň získavajú na vysokej škole na Slovensku. Do USA odchádzajú až na štúdium postgraduálnych programov. V prípade práva to býva najčastejšie “Master`s program” (najobvyklejší je Master of Law – LLM), v prípade medicíny to bývajú buď postgraduálne klinické programy “residency” vedúce k prvej atestácii, alebo teoretické a výskumné doktorské programy.

Zaujala Vás možnosť štúdia v zahraničí? Neváhajte nás kontaktovať!

ZÍSKAJ VIAC INFO