Školský systém v Nemecku

Školský systém v Nemecku

Školský systém v Nemecku (Bildungssystem) nie je jednotný. V štáte existuje 16 vzdelávacích systémov v jednotlivých spolkových krajinách, čiže osnovy a podmienky škôl sa môžu v spolkových krajinách líšiť.  Školstvo je verejné a financované výlučne z verejných zdrojov okrem financovania výskumu na vysokých školách a univerzitách. Okrem verejného školstva existujú aj súkromné školy (napr. vysoké školy), ktoré sú financované aj dotáciami z verejných prostriedkov a cirkevné školy.

Spoločné pre všetky spolkové krajiny sú: dĺžka povinnej školskej dochádzky, zabezpečovanie nadväznosti vzdelávacích stupňov, označovanie vzdelávacích zariadení, vzájomné uznávanie vysvedčení, systém známkovania.

Škôlka a základná škola v Nemecku

Predškolský výchova je dobrovoľná. Materská škola (Kindergarten) je určená pre deti vo veku 3-6 rokov avšak otvárajú sa aj pre mladšie deti. Samostatné jasle sa v Nemecku prakticky nevyskytujú. V tzv. predškolských triedach je zabezpečená príprava na základné školy.

Primárne vzdelávanie (povinná školská výchova) začína dovŕšením šiesteho roku dieťaťa, kedy nastupuje na základnú školu – Grundschule. Prvý stupeň je tradične štvorročný, v Berlíne a v Braniborsku trvá 6 rokov. Vek 10 rokov sa stáva kľúčovým medzníkom pre voľbu ďalšieho vzdelávania.

Sekundárne vzdelávanie:

  1. hlavná škola – Hautschule (5-6 rokov) tento druh školy je určený pre menej nadané deti a pre deti, ktoré majú so štúdiom problémy. Deťom sa dostáva všeobecné vzdelanie a výuka 1 cudzieho jazyka (prevažne angličtiny). Škola prebieha od 5. do 9. ročníka, niekedy aj do 10. ročníka.
  2. reálna škola – Realschule (6 rokov) vyučuje sa od 5. do 10. ročníku. Od 7. ročníka je zameraná na predmety s ekonomickou špecializáciou a na anglický jazyk. Ukončenie tohto typu štúdia je predpokladom pre ďalšie vzdelávanie na stredných školách, gymnáziách, odborných gymnáziách a vyšších odborných školách.
  3. gymnázium – Gymnasium (9 rokov)

Zaujala Vás možnosť štúdia v zahraničí? Neváhajte nás kontaktovať!

ZÍSKAJ VIAC INFO

Stredné školy v Nemecku

Gymnázium – štúdium na tomto type školy je 9-ročné. Absolventi gymnázia môžu zložiť maturitnú skúšku, ktorá je vstupenkou na všetky typy vysokých škôl. Študenti sa na maturitu pripravujú posledné tri roky štúdia na gymnáziu, zo 4 predmetov. Dva sú na pokročilej a dva na základnej úrovni. Do výsledného stavu maturitnej skúšky sa započítavajú výsledky skúšok i známok z maturitných predmetov, ktoré mal študent na vysvedčení v priebehu celého posledného trojročného cyklu štúdia. Maturitné vysvedčenie je potom to jediné, čo vyžadujú vysoké školy pri prijímaní študentov.

Vysoké školy a univerzity v Nemecku

Školský systém v Nemecku z pohľadu vysokoškolského vzdelávania poskytuje celkom 331 vzdelávacích inštitúcii, z toho je 117 univerzitného charakteru, 158 vyšších odborných škôl a 56 vysokých umeleckých škôl. Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné.

V Nemecku existuje niekoľko typov vysokoškolského štúdia:Univerzity (Universitäten) – medzi univerzitné odbory patrí medicína, prírodné vedy, technické vedy, humanitné vedy, právo, teológia, ekonómia, sociálne vedy, pedagogika a poľnohospodárske a lesnícke vedy. Štúdium je delené na semestre. Semester trvá 6 mesiacov. Zimný semester začína v septembri/októbri a letný semester v marci/apríli. Priemerná dĺžka univerzitného štúdia je 8 až 12 semestrov (v prípade bakalára 6 až 8 semestrov). Doktorandské štúdium trvá 4 až 10 semestrov a doplnkové štúdium 2 až 4 semestre.

Univerzitné štúdium sa končí získaním diplomu, štátnej skúšky alebo udelením titulu Magister Artium – M. A.. Okrem toho čoraz viac univerzít umožňuje získať medzinárodne uznávané tituly Bachelor/Bakkalaureus alebo Master . Absolventi univerzít môžu pokračovať vo svojom štúdiu formou doktorandského alebo doplnkového štúdia.

berlin

Špecifické druhy vysokých škôl

Školský systém v Nemecku poskytuje aj početné vysoké školy s určitým odborovým zameraním – Hochschulen.

Technické univerzity – na niektorých sa dajú študovať i humanitné odbory, napriek tomu, že je ich ťažiskom štúdium technických odborov.

Vysoké školy umelecké – pripravujú budúcich umelcov. Sú väčšinou štátne, najčastejšie hudobného smeru. K ich absolvovaniu je samozrejme nutné nadanie a pre prijatie musí uchádzač zložiť talentovú skúšku.

Vyššie odborné školy ( Fachhochschulen) – tieto školy v Nemecku ponúkajú plnohodnotné vysokoškolské štúdium s dosiahnutím akademického titulu. Rozdiel medzi klasickou univerzitou a vyššou odbornou školou je v poňatí štúdia. To je na tomto type školy orientované viac prakticky v menších skupinkách. Prázdniny bývajú kratšie ako na univerzitách. Vedecký výskum sa tu orientuje viac na využitie v praxi.

Vyššie odborné školy pripravujú akademicky vzdelaných absolventov s praxou v technických profesiách, podnikovom hospodárstve, v oblasti designu a v sociálnej oblasti. Všeobecne sú ale univerzity vyhľadávanejšie.

Pedagogické školy – platí, že za učiteľa môžete študovať na pedagogických školách alebo univerzitách, kde pedagogické odbory majú označenie Lehramt. Školy sa členia podľa ďalšieho študentovho pôsobenia. A síce či bude učiť na základnej škole, gymnáziu, strednej odbornej škole atď…

Obvyklá štruktúra vysokoškolského štúdia:

  1. stupeň – Grundstudium – trvá minimálne 4 semestre a končí sa diplomovou predskúškou Diplom-vorprüfung alebo medziskúškou Zwischenprűfung
  2. stupeň – Hauptstudium – trvá minimálne 5 semestrov a končí štátnou skúškou, diplomom, udelením titulu Magister alebo Bakalár
  3. stupeň – Aufbaustudium poprípade Ergänzungstudium – trvá ďalšie 2 roky, na záver je možné promovať a získať titul Doktor (pri doktorandskom štúdiu na univerzitách).

Ak by ste chceli študovať v Nemecku konkrétny odbor, alebo si zlepšiť svoje jazykové schopnosti nemčiny, neváhajte nás kontaktovať ohľadom stredoškolského štúdia, vysokoškolského štúdia alebo samozrejme aj jazykového kurzu nemčiny priamo v Nemecku:)

Zaujala Vás možnosť štúdia v zahraničí? Neváhajte nás kontaktovať!

ZÍSKAJ VIAC INFO